eIndia

"Mera Bharat Mahan" - Moja India je veľká

Štúdium v Indii

Štúdium v Indii

Vzdelávací systém v Indii je často označovaný ako jeden z hlavných faktorov hospodárskeho rastu Indie. V súčasnosti sa na vysoké školy dostane vyše 12 % absolventov indických stredných škôl, pričom vláda by chcela toto číslo zvýšiť v priebehu niekoľkých rokov na 30 %. Čo sa týka počtu študentov, je indický systém vysokoškolského vzdelávania po Číne a USA tretí najväčší na svete.

V počte vzdelávacích inštitúcií je však India na prvom mieste – s vyše 33-tisíc vysokoškolskými zariadeniami. V 2011 roku bolo v Indii 42 centrálnych univerzít, 275 štátnych univerzít, 130 vysokých škôl univerzitného typu (Deemed Universities), 90 súkromných univerzít, 5 vysokých škôl zriadených samostatným zákonom, 33 vysokých škôl národného významu, ako aj 33 000 súkromných a štátnych vysokých škôl, vrátane 1 800 vysokých škôl pre ženy (Women ́s colleges). V indickom vysokoškolskom systéme sa kladie dôraz na vedu a technológie.

Indické vysoké školstvo pozostáva z veľkého počtu technických inštitútov, ako aj vysokých škôl s diaľkovým štúdiom. Na tieto inštitúcie dohliada Rada pre diaľkové štúdium (Distance Education Council). Najväčšou tzv. otvorenou univerzitou na svete, na ktorej sa študuje diaľkovo, prípadne prostredníctvom on-line kurzov, je Otvorená univerzita Indiry Gándhiovej (Indira Gandi National Open University). Študuje na nej približne 3,5 milióna študentov z celého sveta, iba v Indii má vyše 150 pobočiek.

Štúdium je určené prevažne pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, ktoré si nemôžu dovoliť štúdium na klasickej univerzite. Niektoré vysoké školy, ako napríklad Indický technologický inštitút (Indian Institutes of Technology), Indický inštitút manažmentu (Indian Institutes of Management), Národný technologický inštitút (National Insitute of Technology) a Univerzita Džaváharlála Néhrúa (Jawaharlal Nehru University) sú vďaka vysokému štandardu vzdelávania celosvetovo uznávané. Indický technický inštitút má ročne okolo 8 000 absolventov. Systém vysokého školstva v Indii je v porovnaní so slovenským komplikovanejší.

Základné členenie univerzít:

  1. Centrálne a štátne univerzity – staršie univerzity sú financované priamo ministerstvom rozvoja ľudských zdrojov (Ministry of Human Resourse Development), novšie zakladajú a financujú vlády jednotlivých štátov federácie,

  2. Univerzity/vysoké školy univerzitného typu (Deemed Universities) – majú ten istý akademický štatút a privilégiá ako univerzity,

  3. Vysoké školy národného významu (Institutions of National Importance) – boli zriadené zákonom a sú financované zo zdrojov centrálnej vlády.

Klasifikácia vysokých škôl (Colleges)

Vysoké školy sa delia do viacerých skupín na základe typu poskytovaných kurzov (profesné/odborné), zriaďovateľa (súkromné/štátne) alebo na základe vzťahu k univerzite (pridružené/patriace priamo pod univerzitu).

  • 1. Vysoké školy patriace priamo pod univerzitu – tieto VŠ sú riadené priamo zastrešujúcou univerzitou a väčšinou sa nachádzajú aj v areáli univerzity.

  • 2. Štátne vysoké školy – sú riadené priamo vládami jednotlivých štátov federácie.

  • 3. Odborné vysoké školy (Professional Colleges) – sú zamerané na štúdium medicíny, strojárstva a manažmentu. Sú financované a riadené štátom, alebo súkromným sektorom.

Stupne vysokoškolského vzdelania

Indické univerzity a vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelanie v troch stupňoch:

  • 1. stupeň (undergraduate) – trvá väčšinou 3 roky a končí sa bakalárskym diplomom. Štúdium v odboroch ako strojárstvo, medicína, zubné lekárstvo a farmácia trvá zvyčajne od 4 do 5,5 roka.

  • 2. stupeň (postgraduate) – trvá väčšinou 2 roky. Niektoré univerzity ponúkajú aj kratšie kurzy, napríklad v odboroch poľnohospodárstvo alebo informačné technológie. Dĺžka štúdia záleží na konkrétnej univerzite.

  • 3. stupeň (PhD.) – štúdium je možné absolvovať iba na vysokej škole, ktorá spadá priamo pod univerzitu. Štúdium zahŕňa výskum a intenzívnu spoluprácu s vedúcim dizertačnej práce.

Podmienky na prijatie

Na väčšinu odborov sa študenti môžu hlásiť priamo na univerzitách/vysokých školách. Výnimku tvoria technické odbory, medicína, farmácia a MBA. U týchto odborov sú stanovené kvóty pre zahraničných študentov, preto je nutné najprv kontaktovať Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave.

Základnou podmienkou je ukončenie príslušného vzdelania – strednej školy pri uchádzaní sa o prijatie do bakalárskeho programu, bakalárskeho stupňa pri uchádzaní sa o prijatie na magisterské štúdium a získanie magisterského diplomu pri žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium.

Indické univerzity neuznávajú automaticky diplomy získané v zahraničí. Väčšina vyžaduje ekvivalenciu Asociáciou indických univerzít (Association of Indian University) ešte pred podaním prihlášky. Ide o spoplatnenú službu. Bližšie informácie, ako aj informácie o dokladoch o vzdelaní a certifikátoch štandardizovaných testov, ktoré univerzity akceptujú ako ekvivalent indickej maturity, sú zverejnené na stránke asociácie aiuweb.org.

Indické univerzity si samy stanovujú termíny podávania prihlášok a ďalšie podmienky prijatia – môže ísť o prijímacie skúšky, požadované materiály a pod. Na väčšinu univerzít, ktoré ponúkajú študijné programy v angličtine (aj) pre cudzincov, sa prihlášky podávajú on-line a platí sa manipulačný poplatok.

Štúdium cudzincov

Cudzinci môžu v Indii študovať buď ako štipendisti indickej vlády v rámci rôznych programov, alebo ako samoplatcovia.