eIndia

"Mera Bharat Mahan" - Moja India je veľká

Invest9cie v Indii

Investície v Indii

Hlavný význam Indie pre SR spočíva v ekonomickej príťažlivosti a v možnosti odbytu slovenských výrobkov na rozsiahlom a vysokoabsorbčnom, avšak čoraz náročnejšom indickom trhu. India je v súčasnosti zdrojom tradičných surovín, ale v posledných rokoch aj špičkových technológií a investícií.

V roku 1994 konštituovaná medzivládna komisia pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi SR a Indiou uskutočnila šesť zasadnutí a spolu s priamymi kontaktmi obchodných komôr a podnikateľských združení prispieva k rozširovaniu spolupráce.

V júni 2009 sa uskutočnila v Bratislave konferencia o možnostiach podnikania v Indii pod záštitou MZV SR za účasti predstaviteľov ministerstiev a podnikateľov SR a Indie (nám. ministra pre malé a stredné podniky Dinesh Rai). Účastníci misie Slovensko-indickej obchodnej a priemyselnej komory v rámci pobytu v Indii rokovali v júli 2009 s predstaviteľmi ekonomických ministerstiev a obchodno-podnikateľskej sféry.

Predseda SOPK Peter Mihók rokoval v decembri 2009 v Dillí s prezidentom Federácie indických obchodných a priemyselných komôr o zintenzívnení kontaktov oboch združení a možnostiach skvalitnenia hospodárskej spolupráce najmä v oblasti energetiky, baníctva, strojárenského a chemického priemyslu.

K podpisu pri vhodnej príležitosti je pripravený Akčný plán spolupráce indického ministerstva pre malé a stredné podniky s MH SR. Obrat zahraničného obchodu SR- India v roku 2012 vplyvom krízy zaznamenal pokles predovšetkým u položky dovozu. Nosnými vývoznými položkami SR sú komodity strojárskej, chemickej a stavebnej produkcie.

Obchodná výmena medzi SR a Indiou (v mil. EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.-2.2013
Vývoz 47 71 58 72 69 55 4
Dovoz 139 99 130 161 207 176 31
Obrat 186 170 188 233 276 231 35
Bilancia -92 -28 -72 -89 -138 -121 -27

Hlavné exportné položky: motorové vozidlá a ich súčasti, stroje a zariadenia, lieky, plasty, výrobky organickej chémie a iné. V dovoze sa okrem tradičných položiek (obuv, textil, odevy, koreniny) začína objavovať diverzifikácia (strojárska výroba, IT komponenty, kovy, liečivá).

Hlavné odbytové možnosti SR

  • strojárstvo

  • automobilový priemysel

  • energetika vrátane obnoviteľných energetických zdrojov

  • potravinárstvo

  • služby

  • tradičnou je spolupráca v oblasti vojenskej techniky

Slovenské investície v Indii

TERXPRO FILMS PRIVAT (jedna z 21 dcérskych firiem slovenského výrobcu chemikálií Chemosvit Terichem) (zač. septembra 2004) - spoločný podnik v hodnote 3 mil. EUR v meste Indore a ktorého hlavným výrobným programom je výroba elektrofólií.

SLOVAK INDIA TRADING COMPANY (SITCO, Bangalore), vyrába obuv a zamestnáva približne 400 zamestnancov. Partnerom je slovenský podnikateľský subjekt VULKAN Partizánske.

Indické investície na Slovensku

TANAX BÁNOVCE - indicko – britská firma Vectra Limited.

ARCELLOR–MITTAL (od marca 2008) v hutníckom závode OFZ v Istebnom vyrába ferozliatiny na báze mangánu a kremíka. Indické investície do podnikov v SR TANAX Bánovce, Kerametal, zatiaľ nie sú výrazné, niekoľko zámerov je v štádiu posudzovania (elektrické automobily Reva).

V auguste 2012 prezentovali v SR aj na úrovni premiéra svoje investičné možnosti predstavitelia významnej indickej spoločnosti Sahara India Pariwar. Rozpracované sú projekty DMD, Konštrukta Industry, Konštrukta Defence, Kerametal, Vývoj Martin, EVPÚ Dubnica a ďalších spoločností s orientáciou na významné indické firmy TATA, Larsen&Toubro, Punj Lloyd, PSL a pod.

Spoločný podnik s indickou účasťou K-1 Engineering s.r.o. je zameraný na výrobu a predaj športových automobilov K-1 Attack.

Zmluvná základňa ekonomického charakteru

Zmluva medzi vládou SR a vládou Indickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií - podpísal 25. 9. 2006 v Bratislave minister financií SR a za indickú stranu veľvyslanec IR v SR. Zmluva je v gescii Ministerstva financií SR a plní sa.

Dohoda o ekonomickej spolupráci medzi MH SR a Ministerstvom obchodu a priemyslu IR - podpísaná dňa 13. 12. 2004 a plní sa.

Zdroj: Miroslav Tomo, Pavol Matejka

MZVaEZ SR