eIndia

"Mera Bharat Mahan" - Moja India je veľká

Indická ekonomika a hospodárstvo

Ekonomika a hospodárstvo


Základná charakteristika hospodárstva Indie

India patrí ku krajinám s najväčším potenciálom ekonomického rastu. Medzi svetovými ekonomikami (podľa parity kúpnej sily, PPP) sa indická ekonomika v roku 2011 zaradila na 4. miesto a silnejšia bola v danom roku len ekonomika Spojených štátov, Číny a Japonska.

Podľa rovnakého merítka sa v roku 2011 podieľala indická ekonomika na svetovom HDP 5,65%, v roku 2017 by to však podľa odhadov malo byť už 6,82%. Zo šiestich najsilnejších ekonomík sveta sa podiel na svetovom HDP bude do roku 2017 zvyšovať iba v prípade Číny a Indie.

Rast indickej ekonomiky dosiahol v prvom kvartáli roku 2010 hodnotu 9,4%, v prvom kvartáli roku 2011 výšku 7,8% a v prvom polroku 2012 už len 5,5%, čo je na druhej strane v porovnaní s ekonomikou EÚ stále úctyhodný rast. Faktom však je, že výkon indickej ekonomiky v posledných dvoch rokoch klesá a dokonca viac, ako počas svetovej ekonomickej krízy v roku 2009.

Hlavné odvetvia hospodárstva Indie

Príčinou nižšieho rastu indickej ekonomiky v ostatných dvoch rokoch je pokles rastu priemyselnej výroby, pokles exportu a rast pasívneho salda zahraničného obchodu, čo má za následok prehlbovanie deficitu bežného účtu platobnej bilancie, ďalej nízke vládne výdaje a slabý spotrebiteľský dopyt.

Negatívny vplyv na rast ekonomiky má nedostatočná alebo zastarala infraštruktúra, energetická závislosť krajiny, priepastné rozdiely v raste jednotlivých zväzových štátov a mnoho ďalších faktorov.

Uvedené nedostatky sú spôsobené slabou hospodárskou politikou vlády, ktorá nebola schopná doposiaľ presadiť dôležité finančné a ekonomické reformy. Samostatnou kapitolou je výška investícií vkladaných do ekonomiky v porovnaní s investičnou potrebou krajiny, danou obrovským potenciálom rozvíjajúceho sa indického trhu. Aj tu je na vine neefektívna politika súčasnej vlády a neprispôsobenie podmienok pre zatraktívnenie zahraničným investorom.

Na druhej strane je treba vidieť aj pozitíva súčasného ekonomického vývoja Indie, ktorými sú postupné znižovanie deficitu štátneho rozpočtu, znižovanie vládneho dlhu, znižovanie inflácie, podstatný pokles nezamestnanosti, rast HDP na jedného obyvateľa, čo znamená, že sa ekonomická situácia obyvateľstva i napriek slabšiemu rastu hospodárstva zlepšuje.

Priemysel

Poľnohospodárstvo: 64%, Priemysel: 12%, Služby: 24%

Priemyselná výroba v Indii v rokoch 2002 až 2008 trvale rástla a dosahovala úctyhodné výsledky. Od roku 2010 sa však rast priemyselnej výroby znížil. Príčinou tejto situácie môže byť kombinácia viacerých faktorov, či už pokles zahraničného dopytu, obmedzené výdaje štátu a súkromného sektoru v oblasti investícií a taktiež zníženie investícií do priemyselnej výroby prichádzajúcej zo zahraničia.Špecializujú sa aj na priemyselné vysávače ktoré sú súčasťou strojových parkov.

Automobilový priemysel

Je jedným z kľúčových odvetví priemyslu s vysokým podielom exportu. V roku 2011 bolo vyrobených 3 milióny automobilov, čo znamená nárast 10,7 % oproti predchádzajúcemu roku.

Ťažký priemysel – oceliarstvo

India je na 5. mieste medzi výrobcami surovej ocele a perspektívne sa predpokladá, že sa stane svetovou dvojkou. Vo fiškálnom roku 2010/2011dosiahla produkcia 50,59mil ton, čo znamená nárast o 4,5%.

Výroba cementu

India je po Číne druhým najväčším výrobcom cementu na svete. V rozpočtovom roku 2011/12 vyrobila približne 234 mil. ton.

Textilný priemysel

Podiel tohto odvetvia na celkovom indickom exporte neustále klesá, keď v roku 2001/02 mal podiel 23% a v roku 2008/09 iba 10,8%. Hlavným dôvodom je silná konkurencia čínskeho textilného priemyslu, zastaraný strojový park, nedostatky v infraštruktúre a pracovné zákonodarstvo.

Spracovanie drahých kovov

Proexportne orientované odvetvie, ktoré má 15% podiel na celkovom indickom vývoze.

Elektrotechnický priemysel a informačné technológie

Toto odvetvie prispieva najviac k nárastu v kategórii exportu služieb a podieľa sa 30% na celkovom objeme vývozu štátu. India sa aj vďaka pomerne rozšírenej znalosti anglického jazyka stala najpoužívanejšou krajinou v oblasti outsourcingu služieb na svete. Hlavným prínosom tohto odvetvia pre indické hospodárstvo je vytváranie nových pracovných miest.

Farmaceutický priemysel

India je považovaná za jedného z najdôležitejších svetových výrobcov liekov. Je to jedno z najmodernejších odvetví a má veľký vedecký a výskumný potenciál.

Stavebníctvo

sa podieľa na tvorbe HDP 8% a zamestnáva 45 mil. ľudí. Toto odvetvie je predurčené k rastu ako v kontexte modernizácie /hlavne infraštruktúry/, tak aj v súvislosti s bytovou výstavbou. Je to sektor, ktorého rozvoj podmieňuje ďalší rast indickej ekonomiky ako celku, má význam v oblasti zamestnanosti ako aj v programe likvidácie chudoby.

Poľnohospodárstvo

je dominantným sektorom indického hospodárstva. Podiel na tvorbe HDP je vo výške 17,8% a zamestnáva približne 60% obyvateľstva. Hlavným cieľom poľnohospodárstva je zaistenie výživy rýchlo rastúceho počtu obyvateľov. India je v súčasnosti potravinovo sebestačná, aj keď hektárová výnosnosť je v porovnaní s medzinárodnými štandardmi veľmi nízka.

  • ryža má kľúčové postavenie. Ročná produkcia napriek tomu posledné roky stagnuje na hodnote cca 95 mil. Ton.

  • India je najväčším svetovým producentom a spotrebiteľom čaju. Pestuje sa tu 27% čaju na svete a predstavuje 13% svetového obchodu s čajom, pričom štvrtina sa exportuje.

  • káva sa podieľa na svetovom obchode vo výške 4%. Jedná sa o špeciálne druhy silnej kávy, ktorá ma dobré postavenie na medzinárodných trhoch.

  • India je tretí najväčší producent a štvrtý najväčší spotrebiteľ kaučuku na svete. Pestovanie ovocia, zeleniny a kvetín predstavuje zhruba 25% z celkového HDP vytvorenom v poľnohospodárstve.

Služby

Podiel služieb na tvorbe HDP rastie a v súčasnosti tvorí 54,6%. V svetovom exporte služieb sa India v roku 2011 posunula z 11. na 7. miesto. Jedná sa o najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie, ktoré pomáha vytvárať nové pracovné miesta.

Značný a doposiaľ slabo využitý potenciál má India v oblasti služieb spojených s turistikou.

V roku 2011 navštívilo Indiu približne 30 mil. turistov, čo prinieslo okolo 220 mld. USD. Očakáva sa, že príjmy z turistiky budú rásť medziročne v priemere o 10%. Masívny rozvoj turistiky brzdí najmä slabšia dopravná infraštruktúra, v niektorých regiónoch nestabilná politická situácia, nedostatočná hotelová sieť a ich nízka kvalita.

Indická vláda si uvedomuje, že rozvoj dopravnej, telekomunikačnej a energetickej infraštruktúry je základnou podmienkou udržania tempa rastu hospodárstva.

Zdroj: Miroslav Tomo, Pavol Matejka

MZVaEZ SR